Didijį Penktadienį Šv. Juozapo parapijoje prasidėjo Švč. Sakramento paros adoracija. Visi registravosi adoruoti Švč. Sakramentą jiems patogiu laiku. Šv. Juozapo parapijos Caritas savanoriai po sunkio darbo dienos parapijos Caritas būstinėje, dalinant maisto produktus stokojantiems, nuoširdžia malda pagarbino Jėzų Kristų ir tai darė Didįjį Penktadienį. Jiems talkino parapijos vikaras, kun. Mindaugas Alekna. Visi kartu kalbėjo Dievo Gailestingumo vainikėlį, Rožinį Švč. M. Marijos garbei bei tyloje dėkojo Viešpačiui už visas jiems ir jų artimiesiems suteiktas malones. Meldėsi ir už savo parapijos kunigus, kurie Didijį Ketvirtadienį atnaujino kunigystės įžadus.  Vakarop, prieš Liturgines vakaro apeigas, visi tikintieji, tarp jų ir Caritas savanoriai, ėjo Kryžiaus kelią. Visi atidavėme pagarbą Jėzaus Kristaus Kančiai ir ŠVČ. Sakramentui.