Parapijos jaunimas  gegužės 29 dieną rinkosi į rekolekcijas, kuriose apibendrino, tai ką sužinojo, išmoko, patyrė ruošdamiesi  Sutvirtinimo sakramento priėmimui. Jaunuoliai jaudinosi sužinoję, kad reiks susitikti su  parapijos klebonu kunigu Norbertu Martinkumi, trumpam pokalbiui ir atsakyti į klausimus. Džiugu, kad susitikimas ir „egzaminas“ nenuvylė nei klebono, nei sutvirtinamųjų.

Malonu, kad jau antrus metus sėkmingai bendradarbiaujam su  saleziečiais. Šį kartą pas mus lankėsi salezietė sesuo Liucija Grybaitė FMA ir Saleziečių Bendradarbių Draugijos koordinatorė Miglė Lipavičienė, kurios vedė mokymus, atsakė į jaunuolių klausimus, šlovino Viešpatį malda ir giesme. Susitaikinimo sakramentui padėjo pasiruošti ir Šv. Mišias aukojo kunigas Martynas Povylaitis SC.

Sveikiname pirmą kartą Šv. Komuniją priėmusius Liviją Būdaitę, Nojų Dautartą ir Neilandą Terzi, meldžiame drąsos ir Jėzaus artumo einat tikėjimo keliu.

Dėkojame klebonui kunigui Norbertui už rūpestį ir finansinę paramą, kunigui Martynui už nuolatinį dvasinį palydėjimą, kunigams Virgilijui ir Mindaugui už kantrybę klausant išpažinčių, nuoširdų ačiū tariame tėveliams patikėjusiems mums savo vaikus, dėkojame visiems mus lydintiems malda, geru žodžiu ir žvilgsniu.

 Jūsų malda ir Dievo malonė padeda ištverti sunkumus. Dievo palaimos visam mūsų kraštui ir Lietuvai. 

Ačiū