Dievas suartina tikintį jaunimą. Sekmines Šv. Juozapo ir Šv. apaštalo Jokūbo parapijų jaunimas šventė kartu Jonavoje.  Dar tada buvo sutarta, kad kitas dviejų katalikiškų jaunimo centrų – „Vartų” (Jonava) ir „Tiltų (Kėdainiai) _ susitikimas įvyks Kėdainiuose. Ilgai nedelsėme. Sutarėme susitikti birželio 20 dieną.

Birželio 19 dieną laukdami atvykstančių svečių mūsų parapijos jaunuoliai dalyvavo talkoje tvarkydami ir puošdami Apytalaukio bažnyčią. Gavę vikaro kunigo Martyno Povylaičio SC palaiminimą, visi uoliai pasidarbavo. Merginos kruopščiai išplovė bažnyčios grindis, nuvalė suolus,  sutvarkė  dvarininkų ložę, baltais bijūnais išpuošė altorius, vaikinai padėjo sutvarkyti šventoriuje palaidotų kunigų, taip pat kelių užmirštų parapijiečių kapus. Talka buvo ne tik darbinga, bet ir žaisminga : po jos visi vaišinosi  bandelėmis, už kurias dėkojame klebonui kun. N. Martinkui. Žinoma, karštą dieną neapsiėjome ir be laistymosi vandeniu – neslėpsime, kad pradžią tam davė vikaras kun. Martynas J

Sekmadienį nuo pat ryto jaunimas laukė jonaviškių. Viešnagė prasidėjo vikaro kun. Martyno ekskursija po šv. Juozapo šventovę ir bendra malda šv. Juozapui. Svečiams parodėme  Kėdainių senamiestį,  po ekskursijos išvykome į Apytalaukį, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Po jų kunigas pakvietė jaunimą apžiūrėti bažnyčią, pagerbti jos fundatorius. Gavę palaiminimą įsiamžinome prie stebuklingo Sopulingosios Marijos paveikslo. Vėliau laukė pietūs Nobelio premijos laureato Č. Milošo gimtinėje Šeteniuose. Neišsigandę karščio jaunuoliai paėjėjo nedidelę  Šv.Jokūbo kelio atkarpą, aplankė Šventybrastį ir pasuko Krekenavos link. Pakeliui užsukę į stumbryną, užlipę į apžvalgos bokštą, pasigėrėję Nevėžio senvagėmis pasiekėme paskutinį kelionės tikslą – atnaujintą Krekenavos baziliką, kurioje jaunuoliai savo širdis paaukojo Šv.Mergelei Marijai. Bazilikos zakristijonas papasakojo jaunuoliams apie bazilikos renovaciją,  apie stebuklingo šv. Marijos paveikslo restauravimo darbus. Jaunuoliai dėkoja kunigams N. Martinkui ir M. Povylaičiui už nuoširdų rūpinimąsi ir parodytą dėmesį ir pažadėjo juos prisiminti maldoje.

Asta Tikniuvienė

Zita Kairaitytė