Namų ir daiktų pašventinimas

Namų pašventinimas

Pašventinimo malda kunigas prašo Dievą saugoti namus nuo nelaimių ir piktosios dvasios gundymų. Tai kartu proga kunigui geriau pažinti parapijiečius, o parapijiečiams – kunigą, daugiau pabendrauti ir pasidalinti džiaugsmais bei rūpesčiais. Namų palaiminimui reikia paruošti kryžių, uždegti žvakę, bendrai maldai sukviesti visus šeimos narius. Taip pat, kviečiant kunigą į namus, raginame pakalbinti ir savo kaimynus, ar jie nenorėtų, kad kunigas aplankytų ir palaimintų taip pat ir jų namus.

Užsiregistruoti namų pašventinimui galite užpildydami žemiau pateiktą formą, arba atvykdami į parapijos raštinę.Daiktų pašventinimas

Šventinami gali būti jūsų turimi religiniai paveikslai, rožiniai, kryželiai, medalikėliai, žvakės ir pan. Dėl šių daiktų pašventinimo kreipkitės į zakristiją prieš arba po šv. Mišių.

Atkreipiame dėmesį, kad sutuoktinių, nepriėmusių Santuokos sakramento, žiedai nėra laiminami ar šventinami.

Kas yra sakramentalijos?

Namų ir daiktų pašventinimas yra sakramentalijos. Tai „šventi ženklai, kurie panašiai kaip sakramentai ženklina ypač dvasinius, Bažnyčios maldomis gaunamus vaisius. Sakramentalijos parengia žmones priimti savitą sakramentų veikimą ir pašventina įvairius gyvenimo atvejus.“ (KBK 1667)

„Beveik kiekvieną tikinčiųjų gyvenimo įvykį pašventina, kai jie yra deramai pasirengę, Dievo malonė, kylanti iš velykinės Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo paslapties; iš Jo gauna savo galią visi sakramentai ir sakramentalijos.” (KBK 1670)

Kaip pasirengti?

Taigi labai svarbu ne tik sakramentams, bet ir sakramentalijoms tinkamai pasirengti: paaukoti Dievui savo rūpesčius, skaityti Dievo Žodį, atsiverti Jo valiai, malda dėkoti už Dievo malones, atsiprašyti už klaidas, prašyti Šventosios Dvasios dovanų sau ir kitiems žmonės. Kaip dirvą reikia išpurenti, kad į ją prasiskverbti lietaus vanduo, taip panašiai ir žmogaus turi paruošti savo širdį ir tikėti, kad galėtų priimti Dievo dovanas ir palaiminimus.