Maldos ir Šv. Rašto skaitymo grupė

 Dievo Žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. (Žyd.4,12)

 

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos maldos ir Šv. Rašto skaitymo grupelės susitikimai vyksta kiekvieną penktadieni 18:30 val. parapijos raštinės salėje.
Grupėje meldžiamasi, skaitomas Šv. Raštas ir dalijamasi įžvalgomis bei savo patyrimais

Šv. Rašto maldos grupės tikslai:
1.Švęsti Eucharistiją ir gilintis į Šv. Mišių Paslaptį.
2.Studijuoti Šventąjį Raštą , dalintis įžvalgomis.
3. Dievo Žodžio pažinimo kelionėje formuoti ne tik save bet ir kitą grupės asmenį.
4. Auginti pagarbą Dievo Žodžiui  ir juo gyventi, kad suklestėtų naujas savo paties ir kitų dvasinis gyvenimas.

Kodėl katalikas turėtų skaityti Šventąjį Raštą?
Biblija arba Šventasis Raštas  kiekvienam krikščioniui yra knyga.

Taigi, kodėl katalikas turėtų skaityti Šventąjį Raštą?
1. NES ŠVENTASIS RAŠTAS YRA DIEVO ĮKVĖPTAS ir BAŽNYČIOS MUMS PERTEIKIAMAS JO ŽODIS
Vatikano II Susirinkimas sako:

 • Dievo apreikštieji dalykai, užrašyti ir išdėstyti Šventajame Rašte, buvo perteikti Šventosios Dvasios įkvėpimu. Remdamasi apaštalų tikėjimu, Motina Bažnyčia laiko šventomis ir kanoninėmis ištisas Senojo Testamento ir Naujojo Testamento knygas su visomis jų dalimis, kadangi jos surašytos Šventosios Dvasios įkvėpimu (plg. Jn 20, 31; 2 Tim 3, 16; 2 Pr 1, 19–21; 3, 15–16), o jų autorius yra Dievas, ir kaip tokios jos buvo perduotos Bažnyčiai.
 1. NES BIBLIJOJE YRA UŽRAŠYTA BE GALO SVARBI TIESA IR ŠIANDIENAI
  Vatikano II Susirinkimas sako:
 • Vien tikėjimo šviesa ir įsigilinimas į Dievo žodį įgalina visuomet ir visur pažinti Dievą, kuriame mes „gyvename, judame ir esame“ (Apd 17, 28), kiekviename įvykyje ieškoti jo valios, įžvelgti Kristų visuose
 • žmonėse, ar jie būtų artimi, ar svetimi, teisingai spręsti apie laikinųjų dalykų reikšmę ir vertę tiek jų pačių, tiek žmogaus tikslo atžvilgiu.
  Vatikano II Susirinkimo dekretas apie pasauliečių apaštalavimą Apostocicam actuositatem, 4)
 1. NES JĖZUS PASAKĖ:

NES ŠVENTASIS RAŠTAS ATSKLEIDŽIA, KAIP SU DIEVU TURĖTI ASMENINĮ RYŠĮ:
Bažnyčia kviečia kiekvieną krikščionį skaityti Šventąjį Raštą, kad geriau pažintume Viešpatį Jėzų.

 • Šventasis Susirinkimas karštai ir pabrėžtinai ragina ir visus krikščionis, […] dažnu Šventųjų Raštų skaitymu įgyti „Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimo didybę“ (Fil 3,8). „Juk nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus.“
  Tačiau […] Šventojo Rašto skaitymą turi lydėti malda, idant tarp Dievo ir žmogaus vyktų pokalbis. Juk „kai meldžiamės, jam kalbame; kai skaitome dieviškuosius posakius, jo klausomės“.5. NES BIBLIJA RAGINA MUS SKELBTI GERĄJĄ IŠGANYMO ŽINIĄ:
  Jėzus pasakė savo mokiniams:
 • Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.
  Evangelija pagal Morkų 16,15-16

Drąsinkime savo kunigus ir melskimės, kad jie būtų kupini Dievo Dvasios ir skelbtų išganymo žinią.
Šis Jėzaus įsakymas nėra skirtas tik kunigams, bet ir visiems tikintiesiems, vedamiems Šventosios Dvasios skelbti Dievo žodį.

Su tikėjimu ir Dievo palaima kviečiame visus į maldos grupę, kurią lydės Šv. Raštas.