Jaunimas tęsia pradėtus darbus

Pavasarį parengėme projektą „Ieškodamas gyvenimo  bendrauk, atrask“, kurį  remia Kėdainių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunų žmonių  komandai, organizuoti   jiems aktualią veiklą, aktyviai dalyvaujant bendruomenės gyvenime.

Visą savaitę jaunuoliai planavo veiklas, kurias įgyvendino rugpjūčio 13- 18 dienomis. Trečius metus parapijos katalikiškasis jaunimas puošia Šv. Juozapo bažnyčią Žolinės atlaidams, nedarėme išimties ir šių metų rugpjūčio 13 dieną.  Prisirinkę žolynų ir gėlių iš močiučių darželių kibom į darbą. Mergaitės komponavo puokštes, vaikinai atliko darbus, kuriems prireikė vyriškos jėgos. Po pietų jaunuoliai išblizgino Apytalaukio bažnyčią. Žolinės dieną visi buvo laimingi sulaukę parapijiečių padėkos. Smagu, kad jaunuoliai noriai talkininkauja bažnyčiose, antrus metus, kartu su kunigu Martynu prižiūri kunigų, palaidotų Apytalaukio bažnyčios šventoriuje, kapus.  

Šeštadienį dalyvavome Panevėžio vyskupijos jaunimo dienoje „ID: katalikas“ Krekenavoje. Esam dėkingi Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolėms už puikią programą, maldą, betarpišką ir nuoširdų bendravimą, gyvo  tikėjimo liudijimą ne tik malda, žodžiu, bet ir darbais bei žaidimais. Išsiskyrėme su viltimi susitikti Kėdainiuose, Pumpėnuose, Šiluvoj ar ten, kur Dievas ves…. Rugpjūčio 16-18 dienomis stovyklos programą skyrėme Šeimos metams. Susipažinome su tikėjimo protėvių Abraomo, Izaoko ir Jokūbo istorijomis. Kartu keliaudami Šv. Rašto puslapiais apmąstėme savo šeimų istorijas, mokėmės pažvelgti į iškylančias problemas tikėjimo žvilgsniu.  Rugpjūčio 18d. leidomės į piligriminį žygį Šv. Jokūbo (Camino Lituano) keliu. Nuėjome atkarpą Šventybrastis – Šateniai- Tiskūnai- Apytalaukis. Kelionę pradėjome Šventybrastyje po ąžuoliais, suvaidindami Abraomo pašaukimą, vėliau laukė „Izaoko paaukojimas“, „Ezavas pardavė pirmgimystę“, „Izaokas palaimino Jokūbą“ ir simboliškai, prie bažnyčios durų, įvyko  „brolių susitaikymas“. Tikrasis susitaikinimas vyko bažnyčioje, kur vadovaujami kunigo Martyno šventėme Susitaikinimo sakramentą ir Šv. Mišias. Kartu melsdamiesi, dirbdami, keliaudami mokėmės pažinti save ir kitą, atpažinti Dievo valią ir skaityti Jo siunčiamus ženklus, atlikdami mažus darbus norėjome jaustis bendruomenės dalimi.  Buvome pasiryžę surinkti šiukšles piligrimų kelyje, tačiau džiugu, kad šiukšlių neradome, kelias puikiai sutvarkytas.

 Dėkojame Dievui už siunčiamas gausias malones ir nuolatinius išbandymus, kurie padeda bręsti tikėjimu, kunigui Martynui už paprastą žmogišką buvimą kartu, už maldą, laiminimą, įkvepiančią meilę Marijai ir kun. Bosko.  Dėkojam mokytojoms Marijai, Astai, Dagnei už  nuoširdžią pagalbą, dėkojam močiutėms, dovanojusioms gėles bažnyčių puošimui, Kėdainių r. savivaldybei už finansinę paramą, visiems už maldą, gerą linkintį žvilgsnį, mielą žodį, padrąsinimą, padėką. Be  Jūsų tylios paramos neįvyktų dideli ir gražūs jaunųjų projektai. Telaimina Dievas visus gerus darbus ir sumanymus.

Dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė