Rugsėjo 25 d. minima pasaulinė migrantų ir pabėgėlių bei keliautojų diena. Šv. Mišiose melsimės už keliaujančius, eismo įvykiuose nukentėjusius ir žuvusius.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Rožinis bus kalbamas darbo dienomis ( išskyrus pirmadienius) – 17.30 val., šeštadieniais – 15.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.

Popiežiaus intencija spalio mėnesį – „Melskimės, kad bažnyčia, visada ištikima Evangelijai ir drąsiai ją skelbianti, būtų vis labiau sinodiška, kad būtų solidari, broliška ir kitus priimanti bendruomenė“.

1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Melsimės į Švč. Į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišios – 8.00, 10.00 ir 12.00 valandomis. Po 10.00 val. Šv. Mišių – pirmasis susitikimas su tėveliais vaikų, kurie 2023 metais priims I Šv. Komuniją ar Sutvirtinimo sakramentą. Taip pat kviečiami ir suaugę, norintys priimti šiuos sakramentus.

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. melsimės už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val.

7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Minėsime Rožinio Švč. Mergelės Marijos ( Rožančinės) šventę. Melsimės ir  į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

14-16 dienomis – Šv. Juozapo bažnyčioje darbinė vyskupo vizitacija.

16 d. – 12.00 val. Šv. Mišiose, kurias aukos J.E. vyskupas K. Kėvalas, bus aukojamos už parapiją.

22 d. – Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II minėjimas. Šv. Mišios 10.00 ir 16.00 val.

Spalis – Misijų mėnuo. Visą spalio mėnesį katalikų bendruomenės maldos ir geri darbai už misijas. 23 d. – Pasaulinė misijų diena – misijų sekmadienis. Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Visose katalikų bažnyčiose renkamos aukos misijoms.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet renkamos aukos kunigų seminarijos išlaikymui ir auka nuo šeimos bažnyčios ir parapijos reikalams paremti. Aukas galima atnešti į zakristiją arba parapijos raštinę, nes yra vedama parapijos geradarių knyga. Padėkos Šv. Mišios už bažnyčios ir parapijos geradarius aukojamos pirmąjį mėnesio sekmadienį 12.00 val. Nuoširdžiai dėkojame.