Kėdainių miesto istorija yra glaudžiai susijusi su įvairių tautų ir tikėjimų darniu ir glaudžiu sugyvenimu. Istorijos tėkmėje mūsų mieste iškilo ne tik katalikų, bet stačiatikių ortodoksų, evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų maldos namai. Šių krikščioniškų konfesijų bažnyčios nestovi tuščios. Jose renkasi krikščionys melstis ir, nors skirtingomis apeigomis, bet garbinti tą patį Kristų.

Sausio 25 dieną, baigiant maldų už krikščionių vienybę savaitę ir švenčiant apaštalo Pauliaus atsivertimo šventę, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje, vyko ekumeninės pamaldos. Jose dalyvavo Kėdainių mieste veikiančių krikščioniškų bendruomenių tikintieji ir jų dvasiniai vadovai. Bendrai ekumeninei maldai vadovavo evangelikų reformatų kunigas Raimondas Stankevičius, Senojo testamento skaitinį skaitė Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas, evangeliją skelbė parapijos klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas, pamoksle mintimis dalinosi evangelikų liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas, bendrajai maldai vadovavo Šv. Juozapo parapijos vikaras kun. Mindaugas Alekna, maldos bendrystėje dalyvavo stačiatikių ortodoksų kunigas dekanas, tėvas Nikolajus Murašov.  Kartu meldėsi parapijos vikaras kun. Valdas Šidlauskas. Pamaldų metu giedojo stačiatikiai ortodoksai bei katalikai. Pamaldų pabaigoje, visi gausiai susirinkę tikintieji, susikabinę rankomis, meldėsi Viešpaties Tėve mūsų malda, linkėjo vieni kitiems ramybės. Dvasininkai tikinčiuosius palaimino Aarono malda.

Ekumeninė bendrystė buvo pratęsta klebonijoje prie agapės stalo.