Gegužė

Gegužės mėnuo yra skelbiamas Švč. M. Marijos garbinimo mėnesiu. Kiekvieną dieną po 18.00 val. Šv. Mišių bus giedama Švč. M. Marijos litanija. šeštadieniais bus giedama 16.00 val. Šv. Mišiose, o sekmadienį 12.00 val. Šv. Mišiose.

Kiekvieną penktadienį nuo 16.00 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.

1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Juozapo Darbininko šventė. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 18.00. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už šeimas Šv. Juozapo garbei.

3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Mišios aukojamos į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

3 d.9.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios už priešgaisrinėje apsaugoje dirbančius ir jų artimuosius, minint Florijono dieną.

4 d. – meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

5 d.Motinos diena. Melsimės už gyvas ir mirusias Motinas. Per visas Šv. Mišias 8.00, 10.00 ir 12.00 val. bus laiminamos pamaldose dalyvaujančios Motinos. Visą savaitę po Motinos dienos vakarais 18.00 val. 9 išskyrus pirmadienį), bus aukojamos Šv. Mišios už mirusias Motinas.

10 d. – 15.00 val. Krakių bažnyčioje bus minimos kunigo Petro Petraičio 1-osios mirties metinės.

11 d. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje Sutvirtinimo Sakramentas. 14.00 val. Šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimo Sakramentą teiks vyskupas Algirdas Jurevičius.

12 d. – IV Velykų sekmadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, tikybos mokytojus, pastoracinę tarybą, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

13 d. – Kėdainių dekanato diena Šiluvoje.

17 d. – 16.00 val. Švč. sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios.

18 d. – 16.00 val. Vaikų I Šv. Komunija.

19 d. – V Velykų sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas, Caritas organizaciją, žvakučių aukotojų intencijomis, taip pat minėsime Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus. Po Šv. Mišių bažnyčioje vyks partizanų pagerbimas, Kėdainių garbės piliečio Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos darbų parodos „Kristaus kančios istorija” atidarymas. Pabaigoje vargonininko dr. Vido Pinkevičiaus koncertas.

25 d. – 16.00 val. vaikų I Šv. Komunija.

26 d. – Surviliškio bažnyčioje vaikų I Šv. Komunija.