1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 17.30 val. einamas Kryžiaus kelias. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 val.

2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

3 d. – II Gavėnios sekmadienis. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 11.30 einamas Kryžiaus kelias. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

4 d. – pirmadienis. Minimas Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas. Šv. Mišios aukojamos 18.00 val.

6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės į Šv. Juozapą, prašant šeimoms jo užtarimo. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val. 18.00 val. Šv. Mišių nebus.

8 d. – penktadienis. Švč. Sakramento adoracija „ 24 valandos su Viešpačiu“ Šv. Juozapo bažnyčioje. Švč. Sakramentas išstatomas po 8.00 val. Šv. Mišių, uždaromas prieš 18.00 val. Šv. Mišias

 9 d. – šeštadienis. Po 10.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas, prieš 16.00 val. Šv. Mišas Švč. Sakramento uždarymas.

11 d. – pirmadienis. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios bus aukojamos tik Šv. Jurgio bažnyčioje 12.00 val.

13 d. – trečiadienis. Kėdainių dekanato diena Šiluvoje. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

16 d. – šeštadienis. Šv. Juozapo bažnyčioje gavėnios rekolekcijos – Atsimainymo diena. Vedėjas diakonas Audrius Jasinskas ( kariuomenės ordinariatas):

14.30 -Gavėnios apmąstymas ( vedėjas diakonas Audrius Jasinskas)+klausimai-atsakymai,

15.30 – Atgailos pamaldos ( bus klausomos išpažintys),

16.00 – Šv. Mišios ( pamokslą sakys diakonas A. Jasinskas)

16.45 – pabendravimas prie arbatos puodelio.

17 d. – sekmadienis. Švęsime titulinius parapijos atlaidus. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.00 val. psichologės Blaževičienės paskaita vaikų ir jaunuolių tėvams. Paskaita vyks parapijos didžiojoje salėje VšĮ „Laiptai Viltį“ II a. Didžioji g. 21, šventines 12.00 val. Šv. Mišias aukos J.E. vyskupas.

19 d. – antradienis. Minimas Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos sužadėtinis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišias aukos dekanato kunigai. 18.00 val. Šv. Mišių nebus.

24 d. – Kristaus kančios (VERBŲ) sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus šventinamos verbos. 12.00 val. bus einama Verbų procesija aplink bažnyčią.

28 d. – Didysis Ketvirtadienis. Švč. Sakramento įsteigimo diena. 18.00 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios.

29 d. – Didysis Penktadienis. Kristaus kančios ir mirties diena. Kviečiame tikinčiuosius nuo 8.00 – 18.00 val. pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento. 8.00 – 10.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija. 17.00 einamas Kryžiaus kelias. 18.00 val. Kristaus Kryžiaus pagarbinimo pamaldos.  Rinkliava skiriama Šv. Žemės išlaikymo reikalams.

30 d. – Didysis Šeštadienis. Bažnyčia budi prie Kristaus kapo.

       Kviečiame tikinčiuosius nuo 8.00 – 18.00 val. pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento Kristaus kape. 18.00 val. Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos.Bus atnaujinami krikšto pažadai. Pageidautina su savimi turėti žvakes. Žvakių bus galima įsigyti ir pas Caritas moteris bažnyčios prieangyje. Nuo 8.00 iki 10.00 val. bus klausomos išpažintys ir dalijama Komunija.

31 d. – sekmadienis. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas – VELYKOS. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 8.00 val.. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val.

Balandžio 1 d. – II Velykų diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

  • Visą Gavėnios laikotarpį, 12.00 val. Šv. Mišių metu giedami Graudūs verksmai.
  • Penktadieniais 17.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.  einamas Kryžiaus kelias.
  • Kiekvieną penktadienį 17.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoraciją.
  • Dėkojame visiems savo auka remiantiems parapiją ir Kauno kunigų seminariją.
  • Dirbantieji, nuo sausio mėnesio iki gegužės 1 dienos imtinai, gali skirti 1.2 % GPM nuo gaunamų pajamų pasirinktai institucijai.  Kviečiame 1,2 % pervesti mūsų bažnyčiai. Tai galima padaryti tik internetu. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Aptarnaujamose parapijose Didžiosios savaitės liturginės apeigos vyks sekančiai:

Paberžės bažnyčia:

Didysis Ketvirtadienis -16.30 val.

Didysis Penktadienis -16.30 val.

Didysis Šeštadienis -16.30 val.

Surviliškio bažnyčia:

Didysis Ketvirtadienis -18.00 val.

Didysis Penktadienis – 18.00 val.

Didysis Šeštadienis – 18.00 val.

Apytalaukio bažnyčia:

Didysis Ketvirtadienis – 19.30 val.

Didysis Penktadienis – 19.30 val.

Didysis Šeštadienis – 19.30 val.

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas – VELYKOS

Paberžėje 8.00 val.

Surviliškyje – 8.00 val.

Apytalaukyje – 10.00 val.