LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos ketvirtokai  Šv. Juozapo bažnyčioje dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje. Mokiniai atsiliepė į parapijos klebono kunigo Žydrūno Paulausko kvietimą, minint Šv. Pranciškaus dieną melstis už taiką pasaulyje, kartu su viso pasaulio vaikais  adoruojant Švč. Sakramentą. Renginio dalyviai ruošėsi ypatingam susitikimui su Jėzumi, tikybos pamokoje žiūrėjo filmuotą medžiagą apie Švč. Mergelės apsireiškimą Fatimoje, sužinojo, kokia svarbi Rožinio malda ir mokėsi ją  kalbėti, su mokytoja Rūta Kučiauskiene repetavo giesmę „Bažnytėlėj debesų“.

  Bažnyčioje vaikus pasitikęs klebonas kun. Žydrūnas, trumpai supažindinęs su liturgija,  pakvietė maldai  adoruojant Švč. Sakramentą.  Vaikai tyloje patikėjo Jėzui savo mintis, troškimus, rūpesčius,  kartu kalbėjo Rožinio slėpinį, giedojo, meldė taikos Ukrainai ir pasauliui. Po palaiminimo Švč. Sakramentu, mokiniai uždegė žvakutes, prašydami Švč. Marijos ir  kun. J. Bosko užtarimo. Pasivaišinę saldainiais linksmi grįžo į mokyklą. 

Tikybos mokytoja Zita Kairaitytė