DĖMESIO !!!

Kovo 19 d., švenčiant Šv. Juozapo atlaidus, 12 val. Šv. Mišias aukos Šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. Norbertas Martinkus (privačiai).

Prieš Šv. Mišias – 11.30 val. bus kalbamas rožinis.

Šv. Mišias transliuos Marijos radijas.

 

Iki balandžio 1 d. Šv. Mišios neužsakomos ( išskyrus laidotuves). Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos darbo dienomis 8 val.

Šeštadienį 10 val. ir sekmadienį 10 val. klebonas aukos Šv. Mišias privačiai.

Kaimuose Šv. Mišios nevyks iki Verbų sekmadienio.

 Vaikų ir jauninimo pasiruošimai Sakramentams atkeliami iki balandžio 1 dienos. Vėliau apie susitikimus bus pranešta.

Sužadėtinių kursai nevyks 2 sav. Tel. pasiteiravimui 8 673 38021 (ŠC vadovė)

 Visi renginiai, rekolekcijos, Vidinio išgydymo pamaldos, kelionės, išvykos ir visi kiti dalykai yra atkeliami iki Verbų sekmadienio. Jei bus pasikeitimų – nedelsiant bus pranešta.

Prašau stebėti parapijos skelbimus parapijos skelbimų lentoje prie bažnyčios arba parapijos svetainėje.

Linkime būti sveikiems ir pozityviems:):):). Būkime vieningi maldoje.

P.S. prašome stebėti ir remtis Lietuvos vyskupų raštais apie Šv. Mišias ir kt. KATALIKAS.LT ir kt. Domėkitės visa Jums siūloma info ir laikykitės visų taisyklių. GERBKIME PATYS SAVE IR VISUS APLINK !!!

Mielieji,

Atsižvelgiant į kritinę situaciją dėl koronaviruso išplitimo didžiojoje pasaulio dalyje, Saleziečių Vyriausiasis Rektorius, kun. Ángel Fernández Artime, kviečia brolius saleziečius, Saleziečių Šeimos narius ir jaunimą atnaujinti savo pasiaukojimą Marijai Krikščionių Pagalbai, sekant kun. J. Bosko pavyzdžiu. Dėl to, kovo 15 – 23 dienomis Vyriausiasis Rektorius siūlo melstis noveną, kuri būtų užbaigta 24 dieną,  Marijos Krikščionių pagalbos paminėjimu ir pasiaukojimo  malda.

Šios dienos sugrąžina į laikus, kai 1854 m., Turine, kun. J. Bosko pakviečia Valdoko jaunimą  pagelbėti kitiems Choleros epidemijos metu.

Saleziečių Šeimai yra proga pakelti savo rankas ir maldas į Dangiškąjį Tėvą per Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimą.

Kviečiame visą Saleziečių Šeimą melstis Marijos Krikščionių Pagalbos noveną kovo 15 – 23 dienomis, ir 24 dieną visiems kartu pasiaukoti Marijai, mūsų Motinai ir Mokytojai.

Kai kun. J. Bosko  prašydavo kokios nors malonės, jis atsakydavo: „Jei norite išmelsti malonę iš Šventosios Mergelės, kalbėkite noveną“ (MB IX, 289).

 

 Novena

Devynias dienas, kovo 15-23 d.,  melstis:

(3 kartus) Tėve Mūsų, Sveika Marija ir Garbinkime Švč. Sakramentą

(3 kartus) SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

ir kreipinys: Marija Krikščionių Pagalba, melski už mus!

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

Išlaisvinimo  malda nuo koronaviruso

Amžinasis ir Galingasis Dieve,

iš kurio visa visata įgauna energiją, egzistenciją ir gyvenimą!

Mes ateiname pas Tave ir maldaujame gailestingumo,

nes šiandien išgyvename  žmogiškąjį silpnumą

naujos virusinės epidemijos akistatoje.

 

Mes tikime, kad Tu vadovauji žmogaus gyvenimui,

ir, kad Tavo meilė gali pakeisti mūsų likimą,

kad ir kokios žmogiškos aplinkybės bebūtų.

Per  Tavo Sūnaus velykinį slėpinį,

pavedame Tau mūsų ligonius ir jų šeimas.

Suteik jiems kūno ir dvasios palengvėjimą ir išsigelbėjimą.

 

Padėk kiekvienam žmogui vykdyti savo pareigas,

stiprinant abipusį solidarumą.

Palaikyk gydytojus, sveikatos ir socialinius darbuotojus

bei auklėtojus jų tarnystėje.

Tu, kuris esi paguoda sunkumuose ir stiprybė silpnume,

per Švč. Mergelės Marijos ir visų šventųjų gydytojų užtarimą,

atitolink nuo mūsų visokį blogį.

 

Išlaisvink nuo plintančios epidemijos,

kad galėtume ramūs grįžti prie savo kasdienių darbų ir

šlovinti Tave bei dėkoti su atnaujinta širdimi.

Tavimi mes pasitikime ir į Tave keliame mūsų maldavimus,

per Kristų mūsų Viešpatį.

Amen.

 

Kovo 24 d. bus Pasiaukojimas Marijai Krikščionių Pagalbai

Pasiaukojimo malda bus patalpinta artimiausiu metu.

Už teksto vertimą begalinė padėka Kaišiadorių FMA