Garbė Jėzui Kristui!!!

Mielieji, kviečiam jungtis maldai už Kėdainių miestą, žmonių sveikatą, mūsų kunigus, vieni už kitus, kad pandemijos akivaizdoje, parapija, maldos pagalba  burtųsi į gyvą bendruomenę apie Jėzų Kristų, kad Viešpats išgrynintų širdžių intencijas, pripildytų Šv. Dvasia ir vestų Tiesos keliu.

                      Kviečiame šeimas kasdien melstis  „ŠVČ Jėzaus Kraujo litaniją, maldą, kad baigtųsi koronoviruso plitimas ir „Tėve, mūsų…”, „Sveika, Marija…“, „Garbė Dievui…“ -vakarais 20.00 val, nes „..kur du ar trys mano vardu ten ir aš jų tarpe..”

Dalinkimės  ir junkimės. „Nes daug gali tikinčio malda.”

 

Švč. Kristaus Kraujo litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Kristaus, amžinojo Tėvo vienatinio Sūnaus, Kraujau,   |   išgelbėk mus!
Kristaus, įsikūnijusio Dievo Žodžio, Kraujau,
Kristaus, Naujojo ir Amžinojo Testamento, Kraujau,
Kristaus Kraujau, Alyvų sode sruvenęs žemėn,
Kristaus Kraujau, tekėjęs nuplakant,
Kristaus Kraujau, ištryškęs erškėčiais vainikuojant,
Kristaus Kraujau, išlietas ant kryžiaus,
Kristaus Kraujau, mūsų išganymo kaina,
Kristaus Kraujau, be kurio nėra atleidimo,
Kristaus Kraujau, eucharistini sielų gėrime ir apsiplovime,
Kristaus Kraujau, gailestingumo srove,
Kristaus Kraujau, piktosios dvasios nugalėtojau,
Kristaus Kraujau, kankinių tvirtume,
Kristaus Kraujau, išpažinėjų jėga,
Kristaus Kraujau, skaistumo šaltini,
Kristaus Kraujau, svyruojančiųjų stiprybe,
Kristaus Kraujau, vargstančiųjų pagalba,
Kristaus Kraujau, verkiančiųjų paguoda,
Kristaus Kraujau, atgailaujančiųjų viltie,
Kristaus Kraujau, mirštančiųjų gyvybe,
Kristaus Kraujau, širdžių ramybe ir malonume,
Kristaus Kraujau, amžinosios laimės laide,
Kristaus Kraujau, skaistyklos vėlių vaduotojau,
Kristaus Kraujau, visokios garbės ir šlovės vertasis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Savo Krauju atpirkai mus, Viešpatie!
Ir padarei iš mūsų Dievo karalystę!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, vienatinį savo Sūnų Tu paskyrei pasaulio Atpirkėju ir panorėjai būti permaldautas jo Krauju, todėl suteik mums malonę, kad mes tą Kraują, kaip savo išganymo kainą didžiai gerbtume ir jo galybe būtume apsaugoti nuo visokių blogybių žemėje, o danguje galėtume džiaugtis amžinaisiais atpirkimo vaisiais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 268-269.

Malda coronos virusui puolant

 Jėzau Kristau, Tu keliavai po miestus ir kaimus, išgydydamas kiekvieną

ligą ir negalavimą. Tavo įsakymu ligoniai pasveikdavo. Padėk mums dabar,

visuotinio coronos viruso plitimo metu, patirti Tavo  gydančią meilę.

 Jėzau, gydyk tuos, kurie serga virusu. Tegul jie  atgauna jėgas ir

sveikatą, gaudami kokybišką medicinos priežiūrą.

 Jėzau, išgydyk mus iš savo baimės, kuri trukdo tautoms dirbti kartu ir

kaimynams padėti vieni kitiems.

 Jėzau, išgydyk mus iš mūsų puikybės, kuri gali priversti mus klaidingai

vertinti  ligą, kuriai nėra sienų.

 Jėzau Kristau, visa ko  gydytojau, pasilik su mumis mūsų netikrumo ir

liūdesio metu.

 Jėzau, būk su mirusiaisiais nuo viruso. Tegul jie ilsisi su tavimi

amžinojoje ramybėje.

 Jėzau, būk su sergančiųjų ar mirusiųjų šeimomis. Kai jie nerimauja ir

liūdi, gink juos nuo ligų ir nevilties. Suteik jiems savo ramybę.

 Jėzau, būk su gydytojais, slaugytojais, tyrėjais ir visais medicinos

specialistais, kurie siekia išgydyti ir padėti nukentėjusiems bei

susiduria su  tiesioginiu pavojumi sau. Suteik jiems savo apsaugą ir

ramybę.

 Jėzau, būk su visų tautų lyderiais. Duok jiems įžvalgos veikti iš meilės

ir iš tikrųjų rūpintis žmonių, kuriems jie paskirti, gerove. Duok,

Jėzau, jiems išminties investuoti į ilgalaikius sprendimus, kurie padėtų

pasiruošti būsimiems protrūkiams ar užkirstų jiems kelią. Suteik jiems

savo ramybę, kai jie dirba kartu.

 Jėzau Kristau, nesvarbu, ar mes namie, ar užsienyje, apsupti daugybės

žmonių, kenčiančių nuo šios ligos, ar tik keleto jų, – pasilik su mumis,

kai mes nerimaujame ir liūdime, laukiame ir ruošiamės. Vietoj nerimo

suteiki mums savo ramybę.

 Jėzau Kristau, išgydyk mus. Amen

 „Tėve, mūsų…. „, „Sveika Marija…“,“Garbė Dievui…“