Gruodžio mėn. skelbimai

1 d. – pirmasis Advento sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Prieš 8.00 val. Šv. Mišias bus giedamos Marijos valandos. Per visas Šv. Mišias bus šventinami kalėdaičiai. Jų bus galima įsigyti darbo dienomis – parapijos raštinėje, sekmadieniais – bažnyčios prieangyje. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

4 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

5 d. – parapijoje minima Tarptautinė savanorių diena. 18.00 val.  Šv. Mišios aukojamos už visus Carito savanorius, rėmėjus ir jų šeimų narius. Po Šv. Mišių, parapijos didžiojoje salėje – renginys, agapė ir siurprizai.

6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, 18.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltas Prasidėjimas. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Prieš 8.00 val. Šv. Mišias bus giedamos Marijos valandos.

12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

14 d. – 15.00 val.  Maldos – susitaikymo- giesmių – diskusijų vakaras.

15 d. – Advento rekolekcijos. Šv. Mišias 8.00, 10.00 ir 12.00 val. aukos ir rekolekcijas ves kunigas svečias. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

18 d. – 7.55 val. Į Kėdainių geležinkelio stotį atvežama Betliejaus ugnis. Pageidaujantys ją pasiimti, su savimi prašome turėti dengtus žibintus ar stiklines žvakes.

23 d. – 17.30 val. Paberžėje Švč.  Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios už Lietuvos dvasinį atgimimą ir kad butų greičiau pradėtas diecezinis procesas Tėvo Stanislovo Dobrovolskio šventumui patvirtinti.

24 d. – KŪČIOS. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. bus aukojamos Kūčių Šv. Mišios, kurių metu pasidalinsime vienybės ir taikos simboliu – kalėdaičiu.

24 d. – 22.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Piemenėlių Šv. Mišios.

Primename tikintiesiems Lietuvoje galiojantį krikščionišką paprotį – Kūčių dieną laikytis pasninko.

24 d. – Paberžės bažnyčioje Kūčių Šv. Mišios aukojamos  18.00 val., Surviliškio bažnyčioje – 20.00 val., Apytalaukio bažnyčioje  – 20.00 val.

25 d. – Viešpaties Gimimas – KALĖDOS.  Iškilmingos Šv. Mišios su Betliejaus šventinimu bus aukojamos 8.00 val. Kitos Šv. Mišios už parapiją bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val.

25 d. – Paberžėje Kalėdų Šv. Mišios su Betliejaus šventinimu  aukojamos  8.00 val. , Surviliškyje 10.00 val. , Apytalaukyje – 12.00 val.

26 d. – II Kalėdų diena. Šv. Mišios Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių nebus.

29 d. – Šventosios Šeimos šventė. Šv. Mišiose 8.00, 10.00 ir 12.00 melsimės už parapijoje gyvenančias šeimas.

31 d. – 18.00 val. bus aukojamos padėkos Šv. Mišios už praeinančius metus.

 

Parama bažnyčiai…………………………….?

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet renkamos aukos bažnyčios kunigų seminarijos išlaikymui.

Visus norinčius ir galinčius giedoti, kviečiame papildyti bažnyčios sumos chorą………

 

2020 metų sausio 1 d. Šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 val.