„Laimingas žmogus, kuris pasitiki VIEŠPAČIU“ (Jer 17,7)

Š.m. gegužės 11- 19 dienomis Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje vyks Misijų savaitė . Misijų savaitę ves Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacijos vienuoliai  (redemptoristai), tėvai Rastislav Dluhý ir Peter Hertel bendradarbiaudami su  misijų pasauliečių bendruomene ,,Gyvybės medis“. Misionierius į Kėdainius pakvietė  parapijos klebonas kunigas Žydrūnas Paulauskas. Misijų savaitės šūkis „Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu“ (Jer 17, 7). Klebono klausiame koks misijų tikslas?

Bažnyčios gyvenimas yra reglamentuojamas Bažnyčios kanonų teisės kodekso numatytomis normomis. Vienoje iš jų yra raginama, kad klebonai konkrečiu laiku pagal vyskupo nurodymus organizuotų pamokslus, vadinamus dvasinėmis pratybomis arba šventosiomis misijomis. Kunigo kvietimu septynioms dienoms į parapiją atvyksta grupė vienuolių. Padedami pasauliečių misionierių, per įvairias programas jie sukuria erdvę norintiesiems susitikti su gyvuoju Dievu. Parapijų misijų esmė – galimybė išgirsti gyvą ir veiksmingą Dievo Žodį bei patirti Bažnyčios bendrystę. Misijų tikslas – pažadinti žmonėms Dievo troškimą ir visa širdimi kreiptis į Jį. Pakviestieji vienuoliai turi nemažai patirties, tad tai įmanoma, nes misijos dėl daugybės maldų yra nepaprastai maloningas atsivertimo laikas.

Į kokius iššūkius misijos atsilieps?

Atlieps į šiandienos mūsų parapijos žmonių situacijas, kurias jie išgyvena kiekvienas savo asmeninėje, profesinėje  ar socialinėje aplinkoje. Atskiros mūsų parapijiečių grupės, kurios yra išreikštos amžiaus, lyties, profesinės sferos bus pakviesti į teminius susitikimus su vienuoliais bei misionierių komanda, jur jiems specialiai bus parinktos jiems aktualios tikėjimo ir Dievo Žodžio temos, kad būtų atsakyti galbūt ir realiai neišsakyti, bet širdyje esantys klausimai.

Kam skirtos šios misijos?

Skirtos visiems parapijiečiams. Džiaugiuosi, kad kur tik kreipiausi su misijų pasiūlymu radau nuoširdų atvirą atsakymą TAIP. Nesvarbu, kad tai nepažįstamas formatas, kad naujas klebonas, kuris nėra pilnai pažįstamas, kad nežinoma misionierių komanda. Radau nuoširdų parapijiečių atvirumą. Nuoširdžiai dėkoju parapijos pastoracinei tarybai, kuri ne tik priėmė šį iššūkį, bet ir konstruktyviais pasiūlymais remia šią iniciatyvą. Esu dėkingas visiems, kurie atsiliepia į misijų kvietimą, visiems tiems, pas kuriuos vyks misijos ir atvyks misijoms pas mus, į parapiją.

Kaip misijos pasieks parapijiečius?

Dievo Žodžio ir tikėjimo žinios atnešimo būdai yra tėvų redemptoristų ilgo ir rezultatyvus darbo sielovadoje rezultatas. Jie savo sielovadinį darbą vykdo per bažnyčios liturgiją pamokslais, mokymais, paskaitomis, konferencijomis. Visi šie priėjimo prie atskirų visuomenės sričių būdai pasižymi įvairiais priėjimo būdais, apie kuriuos, kaip manau, geriau tai pasakytų patys misijas vedantieji.

Kokios pagalbos reikia misijoms?

Pagalba tikrai reikalinga. Pirmiausia mūsų visų atvirumas šiam misijiniam kvietimui bei mūsų nuoširdi asmeninė bei bendruomeninė malda, į kurią mes visi esame kviečiami. Didelę pagalba suteikė ir teikia mūsų aktyvūs parapiečiai, kurie rūpinasi misijų programa, žinios sklaida įvairiais būdais ir visa tai remia malda. Dėkoju visiems, kurie be jokio atlygio įsijungė į šį mūsų parapijos, išdrįsiu pavadinti, sielovadinį nuotykį. Nuotykį su Dievu.

Kodėl misijų savaitę ves redemptoristai ir komanda?

Nes tai yra “patikrintas reikalas” įvairiose pasaulio šalyse, kultūrose, nes tėvai redemptoristai būtent ir atliepia į jiems Viešpaties dovanotą charizmę dovaną – žadinti parapijų nuoširdesnį aktyvumą atliepti į bažnyčios sielovadą. Vienuoliams pasauliečių pagalba labai reikalinga, nes Bažnyčia, kaip Kristaus bendruomenė yra ne tik kunigų, vienuolių ar vyskupų reikalas, o bendruomenė, pakviesta kurti Dievo bendriją pasaulyje visi pagal savo pašaukimą. 

Dėkojame Dievui, kad gegužės 11 – 19 dienomis Gerąją naujieną mums skelbs tėvai redemptoristai Rastislav Dluhy ir Peter Hertel, kurie  į mūsų parapiją atvyksta  su misionierių pasauliečių komanda. 

Kalbiname tėvus redemptoristus Rastislav Dluhy ir Peter Hertel. Daugeliui kėdainiečių tai gali būti pirmoji pažintis su misionieriais, trumpai  papasakokite apie save, savo veiklą ir pristatykite savo komandą. 

Žinome, kad Jūs kruopščiai ir atsakingai ruošiatės  Misijų savaitei Kėdainiuose. Jau suplanuoti susitikimai įstaigose, mokyklose, parapijoje, parengta  programa. Prašome prisistatykite ir pristatykite programą. 

Taip, svarbiausia yra malda. Ruošiamės malda ir užtarimu už Kėdainius. Susitikome keletą kartu su klebonu ir jo komanda. Pasidalinome užduotimis. Parapijiečiai prisiėmė kai kurias atsakomybes. Mūsų komanda Kaune ruošiasi programoms mokyklose ir su įvairiomis grupėmis. Malda ir praktinis pasiruošimas, tai dabar svarbiausia. Aplankysime mokyklas ir įvairias įstaigas, tam reikia deramai pasiruošti. 

Kas yra Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)?

Kongregacijos  konstitucijoje rašoma : „Redemptoristai misionieriai tęsia šv. Alfonso charizmą Bažnyčioje irvisuomenėje. „Stiprūs tikėjime, džiaugsmingi viltimi, degantys gailestingumu, liepsnojantys uolumu, nuolankia širdimi ir atkaklia malda redemptoristai, kaip apaštalaujantys vyrai ir tikri šventojo Alfonso mokiniai, seka Kristų Atpirkėją džiaugsmo kupinomis širdimis; jie aukoja  save ir visada yra pasirengę imtis to, kas reikalauja pastangų ir iššūkių, dalijasi Kristaus paslaptimi ir skelbia ją Evangelijoje pateiktu gyvenimoir kalbos paprastumu, kad žmonėms atneštų gausų atpirkimą“ (Redemptoristų Konstitucija, Nr. 20).

Kuo redemptoristai  skiriasi nuo kitų kongregacijų- jėzuitų, pranciškonų, karmelitų? 

Buvęs kongregacijos generolas tėvas Mike Brehl Gregoras atsako, kad yra skirtumų, bet svarbiausia, kad visos kongregacijos (vienuolijos),  papildydamos viena kitą, turi statyti Kristaus Bažnyčią, burti Dievo tautą irtarnauti pasauliui, tačiau Dievas visus kviečia savitu būdu. Generolas sako, kad svarbiausi yra trys dalykai,kurie yra pati redemptoristų esmė.Redemptoristas – tai  pirmiausia vyras,  pasiryžęs sekti Jėzumi – Mokytoju, Evangelistu ir Atpirkėju. Antra, tai žmogus, kuris seka Jėzumi Atpirkėju bendruomenėje ir eina tarnauti su kitais broliais, ir trečia – jo vieta tarp vargšų, apleistų, esančių visuomenės paribiuose. Šie trys faktoriai veikia kartu ir jie yra pati mūsų pašaukimo esmė. Jėzus kviečia  visiškai sekti Juo,  veikti ne po vieną, bet bendruomenėje ir su bendruomene, eiti pas mažiausius brolius ir seseris.“ 

Redemptoristų įkūrėjas ir Bažnyčios mokytojas šv. Alfonsas Marija Liguoris (1726-  1787)Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregaciją, vadinamą redemptoristais,  įkūrė  1732 metais, kad galėtų sekti Jėzaus Kristaus, skelbiančio Gerąją Naujieną vargšams ir labiausiai apleistiems, pavyzdžiu. Šv. Alfonsas buvo puikus, aiškus, pragmatiškas pamokslininkas. Jis žinojo, kaip pasiekti paprastus žmones, riboto išsilavinimo ir turinčius realių poreikių. Jie sekė šv. Alfonsą iš bažnyčios į bažnyčią ir iš miesto į miestą,norėdami išgirsti, kaip jis skelbia Kristaus vilties žinią visiems žmonėms. Alfonso pamokslavimo ir mokymo esmę suformavo trys pagrindiniai krikščioniško tikėjimo įvaizdžiai: Jėzus -kūdikis prakartėlėje, Jėzus nukryžiuotas ant kryžiaus ir Jėzus, gyvas bei kupinas meilės visiems Eucharistijoje. Be to, jis pridėjo Atpirkėjo Motinos Marijos atvaizdą. Kai kiti teologai priešinosi Marijos garbinimui, Alfonsas ją kvietė: „Sveika, šventoji Karaliene, gailestingumo Motina, mūsų gyvenime, saldume ir viltie“. Lietuviams pagarba Jėzaus Motinai labai natūrali ir besitęsianti šimtmečius. Dažnai Marija vaizduojama su Kūdikėliu rankose. Vienas iš tokių paveikslų yra ir Nepaliaujamos Pagalbos Motina, kurį galime rasti bažnyčiose, namuose. 

Kokia šv. Alfonso mokslinė veikla?

Raštuose, skirtuose kitoms religijoms, Alfonsas pabrėžė praktinius būdus, kaip pasiekti tuos, kurie buvo apleisti ar atitolę nuo Bažnyčios. Moksliniu lygmeniu jis sukūrė ir davė kryptį moralinei teologijai. Jam atrodė, jog daugelis žymių to meto moralės teologų yra arba per griežti, arba per daug atlaidūs. Alfonsas skelbė apie atperkančią Dievo meilę. Šv. Alfonsas buvo paskelbtas šventuoju 1839 m., o 1871 m. – Bažnyčios daktaru. 1950 m. paskelbtas nuodėmklausių ir moralės teologų globėju. Jis yra vienintelis moralės teologas, kuriuo, Romos Katalikų Bažnyčios nuomone, galime vadovautis spręsdami moralinius klausimus.Popiežius Jonas Paulius II apibūdino Alfonsą kaip „artimą žmonių draugą, misionierių, kuris išvyko ieškoti labiausiai apleistų sielų, norėjusį, kad jo grupė radikaliai pasirinktų nuskriaustuosius,  vyskupą, kurio namai buvo atviri visiems, rašytoją, sutelkusį dėmesį į tai, kas būtų naudinga žmonėms“.

Laikai pasikeitė, ar šv. Alfonso įkurta kongregacija ir jos veikla aktuali šiandien?

 Generolas sako, kad laikai keičiasi, pasaulis  pasikeitė, bet visuomet  yra žmonių, esančių visuomenės paribyje. Tai gali būti jaunuoliai, emigrantai, gyvenantys geografinėse periferijose, į kurias niekas nenori vykti, taip pat patogiai gyvenantys, tačiau patiriantys  egzistencinę tuštumą, esantys egzistencinėse periferijose.  Tai gali būti ir jauni, ir seni žmonės. 

Redemptoristų kongregacija – misijinė. Kokiai misijai juos siunčia Dievas?

Generolas sako, kad yra siunčiami vykdyti Tėvo misiją pasaulio atpirkimui. 

Pas ką Dievas siunčia redemptoristus?

  Generolas, remdamasis kongregacijos konstitucija ir statutu, sako, kad pas visus, kurie nepriima Evangelijos, kaip Gerosios Naujienos, kuriems Bažnyčia nesugebėjo  suteikti pakankamai priemonių išsigelbėjimui, pas visus, kurie jaučiasi atskirti, vieniši, apleisti. Generolas apibendrindamas sako, kad jie yra siunčiami pas visus, kuriems reikia pagalbos, pas šeimas, kurios patiria sunkumų, pas senus žmones, kurių vaikai jau suaugę ir gyvena kitose šalyse, pas emigrantus, pas jaunus žmones, kurių niekas neišklauso, pas sergančius, vienišus.

Kokia Redemptoristų Kongregacijos veikla šiandieniniame pasaulyje?

 Generolas sako, kad jie turi Misiją, yra siunčiami Dievo ir turi žmones, pas kuriuos turi eiti, bei turi žinią,kurią reikia  perduoti. Žinią, kad esi atpirktas, laisvas, mylimas,  vertinamas, svarbus. Skirtingais būdais nei anksčiau, tačiau remiantis tradicija, kurią gavo iš šv. Alfonso. 

Kokiu būdu Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija vykdo Misiją? Ar yra ypatingas būdas nešti Gerają Naujieną?

 Generolas sako, kad ypatingą būdą nešti žinią pradėjo šv. Alfonsas 18 amžiuje. Ypatingas būdas, kaip atnešti šią žinią, buvo misijos parapijose, pamokslaudavo ne tik bažnyčiose. Redemptoristai lankė namus ir tai darė ne tik kaimuose, bet ir dideliuose miestuose.  Misionieriai visuomet sudarydavo sąlygas Susitaikinimo sakramentui, nes Dievas nori sutaikyti pasaulį. Jei negalėjo Misijos vykdyti  parapijose, steigė namus, kur žmones galėjo mokyti, įtraukė pasauliečius. Generolas sako, kad šiandien yra ne vienas būdas pasiekti žmones, skleisti žinią. Redemptoristai vykdo savo misiją parapijose, atsižvelgdami į socialinį kontekstą ir išnaudodami įvairias šiuolaikines medijas – socialinius tinklus, radiją, televiziją. Šiandien redemptoristai Gerąją naujieną skelbia įvairiose šalyse. Turi grupes, kurias apmoko, kaip GerąjąNnaujieną skleisti pasaulyje. Vienuoliai Gerąją Naujieną skelbia ne tik pamokslaudami, bet tiesiog kalbėdamiesi su žmogumi.

https://facebook.com/events/s/misiju-savaite-kedainiu-sv-juo/1486278738971282