Padėkos diena

Trijų Karalių šventės proga parapijos bendruomenė pakvietė rėmėjus į Padėkos popietę. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kėdainių dekanas kunigas N. Martinkus.  Eucharistijoje dėkojome Dievui  už gautas malones ir  žmones, kurie nuoširdžiu darbu, malda, finansais remia parapijos pastoracinę veiklą. Šventėje dalyvavo nuolatiniai rėmėjai: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis, mero pavaduotoja Olga Urbonienė, Šėtos gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius, Samariečių bendrijos atstovai,  Kauno PGV Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Andrius Eidimtas, mokytojos Marija Burneikienė, Beata Rimkevičiūtė, Gintarė Boreišienė, dekanato Šeimos centro ir  parapijos Carito savanoriai:  Viltara Dūdienė,Irena Žymantienė, Rasa Dieckmann, Marytė Vaznienė, Kornelija ir Rimvydas Juodžiai, Laima Širkienė, Edvardas Sinickas, Jonas Šedbaras.

Po Šv. Mišių Padėkos vakaras tęsėsi parapijos salėje. Parapijos jaunimas susirinkusius sveikino giesmėmis, skyrė padėkos žodžius geradariams. Dekanas, kunigas Norbertas Martinkus dėkojo už bendrystę, tikėjimo liudijimą darbais, visiems rėmėjams įteikė padėkas ir parapijos suvenyrus. Vakaras baigėsi agape, kurioje visi mielai dalijosi įspūdžiais, ateities planais, liudijimais.

Parapijos bendruomenė dėkojo klebonui kunigui Norbertui Martinkui už tarnystę Dievui ir žmonėms, dvasinės patirties skleidimą. dėmesingumą žmonėms, atvirumą pokyčiams parapijoje, paprastumą ir teisingumą,   gebėjimą rasti bendrą kalbą su jaunimu ir pagarbą senjorams. Kunigui Mindaugui Aleknai – už atidumą Dievo žodžiui, uolumą atliekant kunigo pareigas, draugiškumą ir paprastumą, kunigui Virgilijui Rutkūnui – už dvasinės patirties skleidimą, gailestingumą nusidėjėliams, įdomius pamokslus, šmaikščius posakius. Taip pat  nuoširdžiai dėkojame rėmėjams, negalėjusiems dalyvauti šventėje: Kėdainių merui Sauliui Grinkevičiui, kunigui Edvinui Rimavičiui, Audronėi ir Kęstučiui Stadalnykams, Neringai ir Henrikui Vaicekauskams, Indrei Dambrauskienei, Birutei Skujienei, Ligitai Daukšaitei, LPF „Maisto banko“ vadovėms, visiems remiantiems malda, darbu, finansais.

Išsiskyrėme linkėdami vieni kitiems ir bendruomenei Švento,  tyro džiaugsmo, nenutrūkstamo ryšio su Dievu, Viešpaties palaimos ir  pagalbos kiekvienam gyvenimo žingsniui, drąsos, ištvermės ir kilnumo, įgyvendinant sumanymus bei gyvo tikėjimo kasdienybėje.

Parapijos informacija