Rugsėjis

1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis – melsimės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios 10.00 ir 16.00 val.

2 d. – XXII eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 10.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už mokslo metus pradedančius mokinius, jų tėvelius ir mokytojus. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

3 d. – 10.00 val. Surviliškio bažnyčioje Šv. Mišios už mokslo metus pradedančius mokinius, jų tėvelius ir mokytojus.

3 d. – 9.00 val. Miegėnų mokykloje rugsėjo 1-osios šventė

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis – meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Nuo 8.00 iki 12.00 Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

Kiekvieną penktadienį nuo 17.00 iki18.00 val. vyks papildoma vakaro adoracija. Po adoracijos ir Šv. Mišių – Šv. Rašto būrelio susitikimai.

Nuo rugsėjo 7 iki 16 dienos – Švč. Mergelės Marijos Gimimas – ŠILINĖS. Šiluvoje prasideda didieji Šiluvos atlaidai. Kėdainių dekanato diena yra rugsėjo 7 d. Tą dieną į Šiluvą vyks piligrimų autobusas. Registruotis galite parapijos raštinėje arba pas piligriminių kelionių vadovę tel. nr. 8 636 48855

9 d. – XXIII eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

14 d. – Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Nuo 8.00 iki 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

15 d. minima Švč. Mergelė Sopulingoji. Šv. Mišios 10.00 ir 16.00 valandomis. 10.00 val. Šv. Mišiose giedos KTU mišrus choras „Absolventas”. Choro vadovas – Viktoras Misevičius, chormeisterė – Nijolė Prišmantienė, koncertmeisterė – Vita Rusteikienė.

16 d. – XXIV eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

16 d. – Surviliškio bažnyčioje Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.

21 d. – minimas Šv. Matas. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 19.30 val. Nuo  16.00 iki 20.00 val. Susitaikymo pamaldos su adoracija.

22 d. – Dėl Popiežiaus atvykimo į Lietuvą, Šv. Mišios Šv. Juozapo bus aukojamos tik 10.00 val., Surviliškio bažnyčioje 14 val., Apytalaukio bažnyčioje 15.00 val.

23 d. – Dėl Popiežiaus vizito Lietuvoje, Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 19.00 val.

29 d. – minimas Šv. Mykolas. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

29 d.  16 .00 val. Paberžės bažnyčioje Tėvo Stanislovo 100-ųjų metinių minėjimo iškilmė. Šv. Mišias aukos Lietuvos kapucinų Lurdo viceprovincijos vienuoliai, giedos Petrašiūnų parapijos jaunimo šlovinimo grupė. 17.00 val. koncertas „Tėvui Stanislovui 100”. Koncertuos šiai progai specialiai sukurtas Tėvo Stanislovo vardo orkestras. Dirigentas Vytautas Lukočius. Solistai –  Liudas Mikalauskas, kun. Povilas Narijauskas ir  Indrė Gaskaitė.

30 d. – XXVI eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, Jaunimo ir Šeimos centrų darbuotojus, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Nuo rugsėjo 9 dienos pradedame registruoti visus, norinčius priimti I Šv. komuniją. Registruotis galima parapijos raštinėje. Reikia atvykti asmeniškai, nes bus paruoštos anketos, kurias reikės užpildyti.

Raginame parapijiečius savo geranoriška auka prisidėti prie bažnyčios išlaikymo. Yra tradicija – metų bėgyje pagal galimybes, skirti auką nuo šeimos. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.