SPALIS

2 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Minima Angelų Sargų diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis.  Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Po 8.00 val. Šv. Mišių  iki 13.00 val.  – Švč. Sakramento adoracija. 17.00 val. adoracija tęsiama ir 18.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

6 d. – Sekmadienis. Minime Švč. Mergelės Marijos Rožančinės iškilmę. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Po 10.00 val. šv. Mišių bažnyčioje susirinkimas, norinčių priimti Sutvirtinimo Sakramentą ir I Šv. Komuniją. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

13 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinė tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

20 d.sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis. Po 12.00 val. Šv. visų išvardintų grupių narių susirinkimas. Švenčiant misijų mėnesį, norėtųsi susiburti draugėn, pasimelsti ir agapėje apsvarstyti siūlomas idėjas.

23 d. – Paberžėje 17.30 Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišias aukos broliai kapucinai. Šv. Mišios bus aukojamos už Lietuvos dvasinį atgimimą ir kad greičiau būtų pradėtas diecezinis procesas Tėvo Stanislovo šventumui patvirtinti.

Primename tikintiesiems, kad kiekvieną penktadienį vyksta Švč. Sakramento adoracija. Ji vyksta nuo  8.00 – 12.00 val. ir tęsiama po pertraukos – nuo 17.00 val. iki 18.00 val. 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios.

 DĖMESIO !!!

Iki spalio 6 dienos registruojami vaikai ir jaunimas , kurie nori priimti I Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą. Primename, kad Sutvirtinimo sakramentą gali priimti tik tie, kuriems yra suėję 15 metų.