Spalio mėnuo yra skiriamas Rožinio maldai. Rožinį galite kalbėti ir namuose su šeima, artimaisiais, draugais ar bendraminčiais. Tačiau galite prisijungti ir kalbėti su visa tikinčiųjų bendruomene bažnyčioje. Rožinis bus kalbamas: darbo dienomis (išskyrus pirmadienius) – 17.30 val., šeštadieniais – 15.30 val., sekmadieniais – 9.30 ir 11.30 val.

1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. 18 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių

2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val. Taip pat minima Angelų sargų diena. Melsimės už policijos darbuotojus ir jų šeimas.

3 d. – minime Šv. Pranciškų Asyžietį . Atlaidai Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Šv. Mišios 12.30 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Po 10.00 val. Šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.

6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios aukojamos tik 8.00 val.

7 d. – Rožinio Švč. Mergelės Marijos šventė. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

Primename tikintiesiems, kad renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui ir auka nuo šeimos paremti bažnyčią ir joje vykdomas veiklas. Aukas galite atnešti į zakristiją arba parapijos raštinę, nes yra vedamos parapijos geradarių knygos. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Nuo rugsėjo 21 dienos Kėdainių Šv. Juozapo parapijos kunigai aptarnauja Labūnavos Dievo apvaizdos parapiją. Šv. Mišios Labūnavos bažnyčioje bus aukojamos: sekmadieniais – 12.30 val., šeštadieniais – 12.00, šiokiadieniais (Išskyrus pirmadienius) – 15.00 val. Visais rūpimais klausimais ir dėl patarnavimų, prašome kreiptis į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos raštinę tel. 8 347 60962 arba klebono, kun. Norberto Martinkaus tel. nr. 8 601 64444. Dekanato raštinės adresas – Kėdainiai, Radvilų g. 10