Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunuoliai adventą ir Šv. Kalėdų laikotarpį skyrė krikščioniškosios tapatybės apmąstymui. Susikaupimo ir maldos savaitgalis gruodžio 3-4 d., bažnyčios puošimas ir Prakartėlės įrengimas, Kūčių rytmetis, dalijantis  Kalėdaičiu ir simbolinėmis dovanėlėmis – ačiū klebonui kunigui Norbertui Martinkui.

Troškimą geriau pažinti Dievą ir save, sustiprino galimybė sausio 5- 7 dienomis dalyvauti KAIROS rekolekcijose Palemono parapijoje. Rekolekcijų dalyvius  palydėjo sesuo Liucija Grybaitė FMA su  komanda. Jaunuoliai tris dienas gyveno kitokiu  – Kairos laiku (graikiškai  Kairos – Dievo laikas). Rekolekcijų metu dalyviai turėjo galimybę melstis, švęsti Eucharistiją , susitaikyti su Dievu ir savimi, diskutuoti grupelėse. Mokymus vedė, gyvenimo ir tikėjimo liudijimu dalijosi Salziečiai bendradarbiai Miglė Lipavičienė, Jolanta Žemaitienė, Ingrida Knyš, Jonas Petkevičius, kunigo J. Bosko bičiuliai klierikas Titas Misevičius ir Ignė Vyšniauskienė, dėkojame Dievui už jus ir meldžiame JO malonių.

 Dėkojam Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės ir Kėdainių Šv. Juozapo parapijų klebonams kunigams Renaldui Šumbrauskiui  už nuolatinį priėmimą, Norbertui Martnkui už finansinę paramą ir pasitikėjimą, vykdant įvairią veiklą. Ačiū kunigams Vidmantui Balčiaičiui ir Stasiui Blinstrubiui už dvasinę tarnystę,  Saleziečiams bendradarbiams Jurgai Burneikienei, Linai Šakočiūtei – Kurauskienei, Jolantai Žemaitienei, kunigui Martynui Povylaičiui, Miglei Lipavičienei ir kunigo J. Bosko bičiuliams Astai Tikniuvienei, klierikui Titui Misevičiui, Andriui Burneikiui  už finansinę auką. Ačiū tėvams už pasitikėjimą,  visiems už palydėjimą malda ir padrąsinimą geru žodžiu.

Meldžiame Dievo Tėvo palaimos, Jėzaus artumo ir Šventosios Dvasios dovanų visiems geradariams ir dalyviams.  

Dalyvių vardu vadovė Zita Kairaitytė