VASARIS

1 d.pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

2 d. – Viešpaties Paaukojimas – GRABNYČIOS. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus šventinamos grabnyčių žvakės. Su savimi pageidautina turėti žvakes . Žvakių bus galima įsigyti bažnyčios prieangyje.

3 d. – Vyskupo kankinio Šv. Blažiejaus šventė. Šv. Blažiejus yra saugotojas nuo gerklės ir kaklo ligų. Šv. Mišių metu bus atliekama liturginė apeiga nuo kaklo ir gerklės ligų. Šv. Mišios aukojamos tik 9.00 val.

5 d. –  pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val . Taip pat tai yra ir kankinės Šv. Agotos šventė. Bus šventinami duona ir vanduo kaip priemonės apsaugai nuo gaisro nelaimės. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

7 d.pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių. Po Šv. Mišių 18.30 val. kviečiame paskaityti Šv. Raštą,  apmąstyti pasirinktas ištraukas, pasidalinti įžvalgomis.

9 d. – sekmadienį – po 12 val. Šv. Mišių t.y.13 val. kviečiamas parapijos Šiluvos Dievo Motinos – Švč. M. Marijos draugijos narių susirinkimas. Jis vyks parapijos mažojoje salėje ( prie raštinės). Kviečiame dalyvauti.

11 d. – Jo Šventenybė Jonas Paulius II vasario 11 dieną yra paskelbęs Pasauline Ligonių diena. Tą dieną raginame aplankyti ligonius ir pagal galimybes juos paremti.  Šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

16 d. – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA.  Šv. Mišios už Tėvynę bus aukojamos 10.00 val.Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val.

25 d. – UŽGAVĖNĖS.

26 d. Pelenų diena – Gavėnios pradžia. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.  Per Šv. Mišias bus barstomi pelenai žmonėms ant galvų, tariant žodžius „žmogau, dulke buvai ir į dulkę  pavirsi”. Pelenų dieną tikinčiuosius raginame užlaikyti pasninką. Lietuvoje populiarūs gavėniniai giedojimai – „Graudūs verksmai”, bus giedami sekmadieniais prieš 12.00 val. Šv. Mišias ir jose. Gavėnios metu Kryžiaus kelias bus einamas penktadieniais – 17.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.

29 d. – 15.00 val. Atsinaujinimo ir Vidinio Išgydymo pamaldos, kurias ves kun. Arnoldas Valkauskas. 16.00 val. Šv. Mišios, po jų – agapė Jaunimo centro salėje (II a.).

Sekmadieniais, prieš 10 val. Šv. Mišias (Votyvą) t.y. 9.50 val., bažnyčioje vyks katechezė. Jos metu bus kalbama apie naujienas parapijoje, sakramentus, suteikiamus bažnyčioje, parapijos veiklą ir kitus aktualius klausimus.

Penktadieniais 17.00 val.  kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją, po adoracijos – 18.00 val. Šv. Mišios. Po 18.00 val. Šv. Mišių, kviečiame į Šv. Rašto skaitymo vakarus.

Nuo sausio 1 d. visi dirbantys gali skirti 1.2 %  GPM bažnyčiai. Prašome užeiti į zakristiją arba parapijos raštinę ir su savimi turėti asmens dokumentą. Reikės užpildyti specialų blanką.  Iš anksto nuoširdžiai dėkojame:)